Anaokulu

Okul öncesi eğitim; “Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yeteneklerinin göz önünde bulundurularak sağlıklı bir şekilde fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerinin sağlandığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı bir eğitim şeklidir” (Zembat, 1992: 11).  Bağ Anaokulu olarak amacımız, 36-66 aylık çocukların gelişim alanlarını destekleyerek onları keşfederek, merakla, soru sorarak, dokunarak, gözlem yaparak ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak ilkokula ve hayata hazırlamaktır.

Her Çocuk Özeldir” anlayışı ile Bağ Anaokulu’nda MEB okul öncesi müfredatı yanında, Montessori yaklaşımı ve Proje tabanlı eğitim yapısı harmanlanarak çocuklara sunulmaktadır.

Yaratıcılığı engellemeyen, çocuk merkezli,  çocukların deneme yanılma yöntemiyle kendi problemlerini çözen, günlük yaşam becerilerini, sosyal, iletişim, düşünme ve motor becerilerini destekleyen bir eğitim sunulmaktadır.

Bağ Anaokulu olarak hedefimiz; sevgiyi, mutlu olmayı, sorumluluk sahibi olmayı, kendisine ve başkalarına saygı ve güven duyan, farklılıklara saygılı, yaratıcı, problem çözebilen, duyularının ve duygularının farkında olan çocuklar yetiştirmektir.

Müzik ve Orff Eğitimi

Okul öncesinde dönemde verilen müzik eğitimi ile şarkı söyleme, ritim çalışmaları, müzikli dramatizasyon, yaratıcı dans, nefes açma çalışmaları gibi etkinliklerin çocuklara pek çok alanda olumlu etkileri vardır. Bunlar; zihinsel ve dil gelişimi, dikkatini toplama, ses kontrolü, nefesini doğru kullanma, ses farkındalığı, ritim duygusu, bedenini tanıma ve kullanma gibi beceriler sağlar.

Okulöncesinde verilen orff eğitimi ile, çocuğun alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla temel müzik eğitimi verilmektedir. Orff eğitimi uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme, öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Değerler Eğitimi

Her anne-baba çocuğunun akademik yönden başarılı olmasını istediği kadar, manevi ve kültürel değerleri edinebilmesini; dürüst, ahlaklı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek bir birey olabilmesini de ister. Okullar sadece akademik açıdan iyi ve etkili bireyler yetiştiren kurumlar olmamalıdır. İşte tam bu noktada, Bağ Anaokulu olarak değerler eğitimi dersi çocuklarımıza verilmektedir. Değerler eğitimi ile çocuklarımız:

 • Sevgi,
 • Saygı,
 • Barış,
 • İyimserlik,
 • Duyarlı olma,
 • Özgür düşünebilme,
 • Dürüstlük,
 • Hoşgörü,

Eğlenceli Matematik ve Akıl Oyunları

Akıl oyunları ile çocukların strateji geliştirme, planlama yapma, mantıksal-matematiksel düşünme, akıl yürütme, yaratıcı olma, sözel, görsel-uzamsal düşünme, dikkat–konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini destekleyen oyunlar öğretilmektedir. Akıl oyunlarında çocukların düşünebilme, sabırlı olma, karar verme, kazanma-kaybetme duyguları ile başa çıkabilme, karalı olma gibi tutum ve davranışların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğlenceli Matematik ile çocuklar büyük–küçük gibi boyutla ilgili kavramlar, tanıma, adlandırma, eşleştirme, karşılaştırma, gruplama, sıralama, sayılar, toplama, çıkarma ve bölme işlemi, model alma, geometri ve uzaysal mantık, ölçme, grafik oluşturma gibi becerileri öğrenmektedir. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Buz Pateni

Erken çocukluk döneminden itibaren çocukların spor ile tanışması, onların gelecek yaşamlarında spora ilişkin gelişimlerinin desteklenmesi bazı alışkanlıkların kazandırılmasında önemli bir zaman dilimidir. Erken yaşlarda çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerinin yoğun olduğu, bu yoğunluk içerisinde sportif etkinliklerin çocuğa oyun olarak sunulması ve alışkanlık haline getirilmesi, çocuğun her yönden gelişiminin desteklenmesi açısından önemlidir.  Bağ Anaokulu’nda buz pateni eğitimi ile temel kayma becerileri öğretilerek çocukların zamanla bir üst seviye olan figür becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Buz pateni ile çocukların;

 • Büyüme ve gelişmesinin daha iyi olması
 • Kemik yoğunluğunun artırılması
 • Fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirilmesi
 • Sosyal gelişime katkı sağlaması
 • Çocuğun kendine güveni geliştirmesi
 • Bir konuya yoğunlaşma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.

Yüzme

Okul öncesi çağındaki çocukların, bedensel, fizyolojik, duygusal gelişimleri hızlı ve bir o kadar da yetişilemez olan görsel ve bedensel faaliyetler açısından desteklenmeleri gerekmektedir. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken okul öncesi çocukları Yüzme sporu yoluyla ihtiyaçları olan fiziksel ve duygusal gelişim desteğini almaktadırlar. Yüzme eğitimi çocukların; yaşına özel kas gelişimlerini sağlamasını, denge, ritim gibi koordinatif özelliklerini geliştirmesini, suya ve su ortamına alışmasını, yüzme öğrenmeye hazır olması için gerekli becerileri kazanmasını sağlar.

Satranç

Okulöncesi çocuklarda öğrenme yetisi çok yüksektir. Bu nedenle satranç, ufak yaştaki çocuklara kolayca öğretilebilir. Çocukların zihinsel gelişimi düşünüldüğünde, satranca erken yaşlarda başlamanın önemi büyüktür. İki yaşından itibaren çocukların beyinleri hızlı bir gelişim içindedir. Gösterilenleri kolay şekilde algılayabilirler. Satrancın çocuklara yararları;

 • Dikkatini geliştirir.
 • Öngörüyü geliştirir.
 • Kapsamlı düşünmeyi öğretir.
 • Buluş yeteneğini geliştirir.
 • Sabırlı olmayı öğretir.
 • Ölçülülüğü ve soğukkanlılığı öğretir.
 • Özgüven kazandırır.
 • Yeni sözcük ve kavramlarla tanıştırır.
 • Kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğretir.
 • Çocukların eğlenmesini ve zevk almasını sağlar.
 • Zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir.

Çocuk Yogası

Çocuk yogası, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. 3-6 yaş çocukların çok esnek vücutları vardır. Okul öncesi dönemde alınan yoga eğitimi, çocukların omurgalarının doğal devingenliğinin bozulmasını engeller. Yogadaki duruşlar, çocuklardaki hazım problemine, uyku düzensizliğine, eklem ve kas problemlerine yardımcı olur. 3-6 yaşları arasındaki çocukların hayal güçleri sınırsızdır. Bu yaşlardaki çocuklar daha esnek, istekli ve enerji dolu olurlar. Bağ Anaokulu olarak çocuklara vereceğimiz yoga eğitimiyle bütün bu güçleri yaşantıları boyunca geliştirip, kullanmaları sağlanmaktadır.

Modern Dans

Okul öncesi modern dans eğitiminde temel amaç; çocuklarımızın günlük yaşamdaki tekdüzeliğini gidermek,  ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak ve en başta çocuğun kendisini ifade etmesi ve ekip çalışmasıyla başarıya doğru gitmesini sağlamaktadır. İlk zamanlarda sayı ve ritim öğretilen basit ve küçük adımlar eğitim yılı sonuna doğru yerinin ritme uyumlu, bedenini kullanabilen, kendine güvenen ve kontrol eden hareketlere bırakır. Dans ile çocuklara yararları:

 • Çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur.
 • Çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler.
 • Dans, öğrenme ve dikkat becerilerini geliştirir.
 • Dans eğitimi yaratıcılık becerilerini harekete geçirir.
 • Sanata olan meraklarını ateşler.
 • Dans benlik saygısını geliştirir.

Drama

Okul öncesi dönemdeki çocuklar çevrelerine karşı çok duyarlı, meraklı ve ilgilidirler. Bu meraklarını gidermeye yönelik davranışları aracılığı ile kavramları keşfederek öğrenirler. Özellikle çocukların doğrudan doğruya kendi yaşantıları yoluyla daha kolay ve kalıcı öğrendikleri göz önüne alınırsa, eğitimde dramanın diğer öğretim yöntemleri arasındaki yeri daha da önem kazanmaktadır (Aral, 1981; AKT Sezer, 2008). Drama çocuklara, problemlere karşı duyarlı olmayı, fikirleri ifade edebilmeyi, serbest düşünme becerisi kazanmayı sağlar. Ayrıca bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahip olmasını, konuşurken kendine güven duymasını, kelime hazinesinin artmasını, insanlarla ilişki kurma becerisini kazanmasını ve hayal gücünün gelişmesini sağlar.

 

Oyun Etkinlikleri

Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma, gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşifler yaptıkları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları, haz verici bir etkinliktir. Oyun, çocukların zorunlu değil, gönüllü eylemidir. Oyun, çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocukların yaşlarına, gelişimsel gereksinimlerine ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunmak gerekmektedir. Oyun, çocukların hareket gereksinimini karşılamanın yanında oynanan oyunun türüne göre hayal dünyasını zenginleştirir. Çocuk günlük yaşam deneyimlerinin provasını gerçek yaşam becerilerinin temellerini oyunda atar. Çocuk, oyunda kendisini ve çevresini tanıma fırsatı bulur. Duygusal güvenlik alanını çocuk oyunda oluşturur. Alanında uzman eğitmenler tarafından çocuklara farklı oyun etkinlikleri sunularak çocukların hayal dünyalarının gelişmesine, sorumluluk almaya, gözlem yapmaya, kendini tanımasına, gözlemlediği yaşantısının oyun yolu ile canlandırmasına, duygu ve düşüncelerini oyun yolu ile yansıtmasına, enerjisini boşaltmasına olanak sağlanmaktadır.

Türkçe Dİl Etkinliği

Türkçe Dil etkinlikleri öncelikle çocuğun dil gelişimi alanını destekleyen etkinliklerden biridir. Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. 3-6 yaş gurubunda bulunan çocukların grup içinde ve doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar. Türkçe etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi, bireysel özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar, çocukların sahip olduğu önceki kazanımları göz önüne alınır. Türkçe Dil etkinlikleri: Hikâye Öncesi Etkinlikleri: Sohbet, parmak oyunu, şiir, bilmeceler, tekerlemeler. Hikâye Anı Etkinlikler: Zengin bir hayal gücüne sahip olan çocuklar hikâye yolu ile düşünmede esneklik kazanmaktadır. Kavram ve dil gelişiminde hikâyelerin önemli yeri vardır. Çocuklar hikâye anlatırken ya da dinlerken, birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma gibi alışkanlıklar kazanır. Hikâye Sonrası Etkinlikler: Yaratıcı dramatizasyon,  pandomim,  öykünme, canlandırma, hikâye oluşturma, hikâye tamamlama vb. etkinliklerdir.

Bağ Anaokulu olarak okulda vereceğimiz Türkçe Dil etkinlikleriyle çocukların düzgün konuşmasını, kendilerini rahat ifade etmelerini, Türkçeyi doğru kullanmalarını ve doğru telaffuz etmelerini, kitap sevgisini, anlama ve anladığını ifade etme becerilerini kazandırmak hedefimizdir.

Okuma – Yazmaya Hazırlık Çalışması

3-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemde, bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazanılmaktadır. Bu dönemde çocuğun kazandığı becerilerden biri de erken akademik becerilerdir. Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler, okuma yazma becerilerini ve matematik becerilerini kapsamaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler, çevresindeki uyarıcı materyaller, çocuğun bu materyallerle nitelikli olarak

etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli eğitim erken akademik becerileri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Erken akademik beceri eğitimi, çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini arttırmakta ve ileri akademik becerilerinde çok daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bağ Anaokulunda verilen Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışması ile sözel dil becerisi, alfabe bilgisi, sözcük bilgisi, aynı sesle başlayan sözcükleri tanıma, fonolojik duyarlılık, aynı sesle biten sözcükleri tanıma, yazılı sözcükler içerisinden söylenen sözcüğü gösterme gibi becerileri kazanmaktadır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen eğitimi bireyin doğumu ile başlayıp tüm yaşamı boyunca devam eder. Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırmacı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Fen eğitimi çocukların gözlem yapma, bilgileri yorumlama, sınıflama, ölçme, ilişki kurmalarını sağlar. Bundan dolayı okul öncesi öğretmelerinin, fen eğitimi hakkında yeterli bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip olması gerekir. Fen eğitiminin doğru ve çocukların gelişimine uygun bir şekilde verilmesi büyük önem taşır(Çakmak,2012).  Tüm bunlar göz önüne alınarak Bağ Anaokulunda çocuklara verilen fen eğitimi ile çocukların yaparak yaşayarak çevreyi tanımalarına, keşfetmelerine, sorular sormalarına ve cevap aramaları sağlanmaktadır.

Sanat Eğitimi

Okul öncesi dönemde sanat eğitimi uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını geliştiren büyük bir potansiyel olmaktadır. Duygularını dille, müzikle ve programdaki diğer etkinliklerle ifade edemeyen çocuklar, sanat etkinlikleri ile kendilerini ifade etme imkânı bulmakta ve rahatlamakta, kendilerine özgü yeni ürünler oluşturarak doyuma ulaşmaktadırlar. Sanat eğitimi ile çocuklar hayal gücünü destekleyerek; bunu ortaya çıkarabilme, sanatsal bakış açısı kazanabilme, estetik beğeni oluşturabilme, temel sanatsal terimlerini, malzemelerini ve tekniklerini öğrenmesini sağlar. Ayrıca sanat materyallerini kullanarak çizgiyi, biçimi, rengi ve dokunuşu öğrenebilmeleri için ortam yaratarak çocukları görsel olgunluğa ulaştırır.

Yabancı Dil Eğitimi

Dil, tüm zihinsel süreçlerimizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. Bebekler dünyaya geldiklerinde içine doğdukları ortamda konuşulan dili edinme potansiyeline sahiptirler. Eğer çocuk bu dönemde yabancı dil öğrenmeğe başlarsa yabancı dili de ana dili gibi rahatlıkla öğrenebilir. Lambert’in (1972) belirttiğine göre de, ana dili edinimini kazanmaya başlayan çocuk kritik yaş dönemini geçirmeden yabancı dil eğitimine başlarsa ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır. Erken çocukluk döneminde kazanılan yabancı dile yönelik bu yatkınlık çocukların bilişsel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.

Bağ Anaokulu olarak, dil öğrenmede kritik dönem temel alarak 36-66 aylık çocuklarımıza alanında uzman biri Türk, diğeri Yabancı (Native Speaker) öğretmenler tarafından İngilizce eğitimi verilmektedir.

Okulumuzda yabancı dil eğitimi alanında uzman biri Türk diğeri yabancı (Native Speaker) öğretmenler tarafından verilmektedir.

Sağlık Hizmeti

Okulumuzda tam zamanlı hemşiremiz bulunmaktadır. Çocuklarımızın genel sağlık kontrolleri ve ilaç takipleri, her ay düzenli boy kilo ölçümleri hemşiremiz tarafından yapılmaktadır. Sene sonunda hazırlanan portfolyo dosyaları ile velilerimiz çocuklarımızın bir yıllık gelişimlerini yakından takip etmektedir.

www.mersindugun.com - sekabet -
dinamobet.club
- Antalya escort -

Trbet giriş

-

Benjabet giriş

- Süperbetin giriş - lidyabetting.com - 1xbet giris - grandbetting yeni giriş